Εταιρίες

Υπηρεσίες για εταιρίες

Έναρξη όλων των μορφών νομικών οντοτήτων (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)

Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη επιλογή εταιρίας

Μελέτη και Προϋπολογισμός φόρων και εισφορών για κάθε μορφή εταιρίας

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων φπα , ανακεφαλαιωτικών πινάκων και Intrastat

Ηλεκτρονικό αρχείο δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων

Πρόβλεψη φόρου και ΦΠΑ και ενημέρωση των υπόχρεων

Τήρηση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων όλων των μορφών εταιριών

Κοστολόγηση εισαγωγών

Διαχείριση και υποβολή όλων των νομιμοποιητικών εντύπων και οικονομικών καταστάσεων σε Νομαρχίες ΓΕΜΗ και Επιμελητήρια

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων

Image