Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Υπεύθυνη Λογιστική Υποστήριξη, Φορολογικός Σχεδιασμός, συμβουλές για αποφυγή υπερφορολόγησης και επιλογή εταιρικών σχημάτων.

Τήρηση βιβλίων Β’ & Γ’ Κατηγορίας (Απλογραφικά - διπλογραφικά.), σύνταξη λογιστικών καταστάσεων – Ισολογισμοί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, συμβουλές MARKETING

Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών – Διεθνές Εμπόριο.

Προετοιμασία φορολογικών ελέγχων, επιμέλεια και υποστήριξη σε φορολογικά δικαστήρια.

Μηνιαία ενημέρωση για το υπόλοιπο του ΦΠΑ και του λογιστικού αποτελέσματος (κέρδη - ζημιές).

Συμβουλές μηχανοργάνωσης - μηχανογράφησης και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων.

Image

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.),Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης , ΙΚΕ κλπ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών σε Α.Ε και Ε.Π.Ε.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων με φορολογικά κίνητρα.

ΛΥΣΕΙΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εξαγοράς επιχειρήσεων, Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Αυξήσεις-Μειώσεις κεφαλαίου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ

Συμβουλές MARKETING

Επιχειρηματικά Σχέδια (Bussines Plans)