Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

 Υπολογισμός μισθοδοσίας όλων των μορφών απασχόλησης (μερική εκ περιτροπής πλήρη απασχόληση).

 Προϋπολογισμός ετήσιου κόστους μισθοδοσίας.

Υποβολή και σύνταξη ηλεκτρονικών εντύπων ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ.

 Προϋπολογισμός αποζημιώσεων απόλυσης υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών.

 Υπολογισμός και Υποβολή ΑΠΔ και εισφορών με την κείμενη νομοθεσία.

 Έκδοση αποδείξεων πληρωμών και αρχειοθέτηση για μελλοντικούς ελέγχους

 Επιδοτήσεις και προγράμματα ανέργων μέσω ΟΑΕΔ παρακολούθηση και υλοποίηση.

 Συνταξιοδοτικά – Αιτήσεις συνταξιοδότησης.

 

Image